Janmashtami News Photos Patan

1 B.K.Neeta givine Godly gift Bro.K.C.Patel (Gujarat B.J.P.Pradesh Mantri )
2 Nilesh Rajgaur ( President Sanskruti Trust Kungher) Givine Flowers B.K.Neeta
3 B.K.Neeta ,Kamleshbhai Shah, (Anupamsih Gehlot D.S.P. Patan Dist.)
4 Shri krishana Zankhi
patan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.